Procedura reklamacyjna

PROCEDURA REKLAMACYJNA
SKLEP INTERNETOWY www.glanykmm.pl

 

  • Niniejsza procedura reklamacyjna dotyczy towarów, które zostały zakupione w sklepie internetowym www.glanykmm.pl. Okres gwarancji biegnie od dnia otrzymania towaru przez kupującego. Dostarczony towar objęty jest 2 letnim okresem gwarancji, chyba że na dany towar przewidziano dłuższy okres gwarancji.
  • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze przesyłki. Jeżeli kupujący stwierdzi wadę towaru, jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę na piśmie. Powiadomienie to można złożyć na piśmie za pośrednictwem poczty e-mail na adres objednavky@botykmm.cz lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Czeskiej lub innej firmy transportowej. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu towaru, jeżeli nie zostanie to zrobione, towar uważa się za doskonały, bez wad i kompletny, tj. domniemywa się, że towar został dostarczony w porządku.

Podaj, aby złożyć skargę:
   1.  przedstawić dowód zakupu towaru
   2.  zalecamy zapakowanie towaru w oryginalne opakowanie, jeśli nie jest to możliwe, w opakowanie odpowiadające charakterowi towaru
   3.  dokładny opis wady

Towar należy wysłać na adres: 
Chopper-horse s.r.o.
Trebizskeho 1481
738 01 Frydek-Mistek
Republika Czeska


PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ TOWARÓW ZA POBRANIEM, INACZEJ PRZESYŁKA NIE OTRZYMA.

  • Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia wady towaru w okresie gwarancji. Jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, kupujący może żądać wymiany rzeczy lub jej części. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać rozsądnego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy. Jeżeli jest to wada, której nie można usunąć, a która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy bez wady, kupującemu przysługuje prawo do zniżki, wymiany rzeczy lub prawo odstąpienia od umowy. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki w terminie określonym przepisami prawa, tj. w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, chyba że sprzedawca i konsument pisemnie uzgodnią dłuższy termin.
  • Towar nadesłany do reklamacji zostanie naprawiony lub wymieniony na podstawie wcześniejszej umowy telefonicznej lub pisemnej, ewentualnie gotówka zostanie zwrócona na konto bankowe kupującego.

 
We Frydku-Mistku 15 marca 2022 r.

Chopper-horse s.r.o., Trebizskeho 1481, 738 01 Frydek-Mistek
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawić nr. 197838

Čeština
cz
English
en
Polish
pl
Slovensky
sk