pl-PL
Polish
cart
Koszyk
menu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe

Administrator danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez operatora tego e-sklepu, firmę Chopper-horse sro, z siedzibą pod adresem Lannova 2061/8, 110 00 Praga 1, IČ: 24254371, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 197838.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Dane osobowe, które nam przekazujesz

Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz.

 

Dane osobowe, które zbieramy inne niż bezpośrednio od Ciebie

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach wspólnych akcji marketingowych. Możemy je łączyć na potrzeby akcji marketingowych lub na potrzeby prawidłowej realizacji umowy.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, z wyprzedzeniem poinformujemy Cię, w tym osobę, której przekazujemy dane osobowe. Jeśli ktoś przekaże nam Twoje dane osobowe, musi również Cię o tym wcześniej poinformować.

Dane osobowe osób trzecich, które nam przekazujesz

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie zainteresowanej osoby i uzyskanie jej zgody na niniejsze warunki ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy zbierać pewne informacje o Tobie, takie jak Twój adres IP, data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach języka. Możemy również przetwarzać informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej, tj. jakie linki na naszej stronie odwiedzasz i jakie towary są Ci wyświetlane. Jednak ze względu na Twoją maksymalną prywatność informacje o Twoim zachowaniu w serwisie są anonimowe i nie możemy ich nawet przypisać do konkretnego użytkownika, czyli konkretnej osoby.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia lub za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji mobilnych, możemy również przetwarzać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym (dane o Twoim telefonie komórkowym, wszelkie zapisy awarii aplikacji itp.).

Cookies

Automatycznie przetwarzamy i cookies.

Wersja mobilna i aplikacje mobilne

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej witryny z telefonu, tabletu lub podobnego urządzenia, optymalizujemy ją pod kątem tych urządzeń. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w podobny sposób jak w przypadku dostępu z komputera.

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z następujących powodów:

Przetwarzamy dane osobowe na tych dokumentach prawnych

Wykonanie i zawarcie umowy

Potrzebujemy dużej części Twoich danych osobowych, aby móc zawrzeć z Tobą umowę kupna lub inną umowę dotyczącą towarów lub usług, które chcesz od nas kupić. Z chwilą zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego dostarczenia do Ciebie zakupionego towaru lub w celu prawidłowego świadczenia zakupionych usług. W oparciu o ten powód prawny przetwarzamy głównie dane do fakturowania i dostawy.

 

Uzasadnione interesy

Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe, aby dostarczać Ci odpowiednie treści, tj. treści, które Cię interesują. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy w ten sposób dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie oraz pliki cookies.

Z tego samego powodu prawnego możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail i SMS-y jako nasi klienci.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na tej podstawie prawnej, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

 

Porozumienie

W celu wysyłania wiadomości biznesowych (e-mail marketing) oraz telemarketingu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Jeśli nie wyrazisz nam zgody, a jesteś naszym klientem, możemy wysłać Ci wiadomość biznesową (lub zadzwonić w ramach telemarketingu) bez Twojej zgody. W każdym razie możesz po prostu zabronić takiej komunikacji marketingowej, dostosowując ustawienia profilu użytkownika lub używając przycisków na końcu wiadomości lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Prosimy o wyrażenie zgody, nawet jeśli musimy zweryfikować zdolność do spłaty towarów, które Państwu przekazujemy bez uiszczenia z góry pełnej ceny zakupu towaru.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

W takich przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W pierwszej kolejności będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały czas trwania łączącego nas stosunku umownego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, na które została wyrażona zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres 7 lat lub do odwołania zgody.

Jeśli subskrybujesz komunikację biznesową, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 7 lat lub dopóki nie wyrazisz sprzeciwu co do ich dalszego wysyłania.

Zwracamy również uwagę, że odpowiednio dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. W celu wypełnienia wszystkich naszych zobowiązań, niezależnie od tego, czy obowiązki te wynikają z łączącej nas umowy, czy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, musimy przetwarzać niezależnie od Twojej zgody przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa lub zgodnie z nimi (np. w przypadku dokumentów podatkowych okres ten wynosi co najmniej 10 lat).

Dane pozyskane za pośrednictwem konta użytkownika lub w inny podobny sposób przetwarzamy przez okres korzystania z naszych usług, a zwykle 5 lat po ich anulowaniu. Następnie przez rozsądny czas przechowywane są zazwyczaj tylko podstawowe dane identyfikacyjne i informacje o przyczynie anulowania konta użytkownika lub danych stanowiących część zaliczek operacyjnych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Nie tylko regularnie sprawdzamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, ale stale poprawiamy ich ochronę. Informacje logowania są szyfrowane, a wszystkie Twoje dane są przechowywane tylko na serwerach w bezpiecznych centrach danych z ograniczonym, starannie kontrolowanym i kontrolowanym dostępem.

Staramy się stosować środki bezpieczeństwa, które zapewniają wystarczające bezpieczeństwo w stosunku do aktualnego stanu techniki. Podjęte środki bezpieczeństwa są następnie regularnie aktualizowane.

Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia

Nasz sklep internetowy nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. Osoba poniżej 16 roku życia może korzystać z naszego sklepu internetowego wyłącznie za zgodą jej przedstawiciela prawnego (rodzica lub opiekuna).

Jakie masz prawa w związku z ochroną Twoich danych osobowych?

W stosunku do Twoich danych osobowych przysługuje Ci w szczególności prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo do sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu lub przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania przenoszenia Twoich danych osobowych, prawo do informacji o naruszeniach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do usunięcia niektóre dane osobowe, które przetwarzamy w związku z Tobą (tzw. prawo do bycia „zapomnianym”).

Modyfikacja i dodawanie

Kontrolujesz swoje dane osobowe głównie poprzez swoje konto użytkownika. Możesz usunąć lub zmienić podstawowe informacje o swojej osobie oraz zmienić ustawienia dotyczące wysyłania wiadomości biznesowych (lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości biznesowych), itp.

 

Naprawa

Jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, możesz się z nami skontaktować. Jednak w celu przyspieszenia poprawiania Twoich danych osobowych oraz Twojej wygody zalecamy edycję swoich danych osobowych w swoim profilu użytkownika.

 

Dostęp (przenośność)

Możesz poprosić nas o przesłanie przeglądu Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo dostępu do następujących informacji dotyczących Twoich danych osobowych:

Usunięcie

Możesz również zażądać, abyśmy usunęli informacje o Tobie (jednak usunięcie nie wpłynie na dane na dokumentach, które jesteśmy zobowiązani z mocy prawa zachować (takich jak faktury lub noty kredytowe) wniosek zostanie odrzucony (np. jeśli zarejestrujemy zaległą należność od Ciebie lub w przypadku trwającej procedury reklamacyjnej).

Pamiętaj, że kluczowe informacje o Twojej karcie płatniczej nie są przechowywane w naszej firmie, ale w naszej bramce płatniczej. W związku z tym dane te nie mogą być przez nas usunięte i konieczne jest skontaktowanie się z bramką płatniczą, za pośrednictwem której dokonałeś płatności.

Poza powyższymi, masz prawo do usunięcia w następujących przypadkach:

  1. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane
  2. Cofnąłeś zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania
  3. Sprzeciwiłeś się obróbce osi. danych i uznasz, że ocena sprzeciwu wykaże, że w konkretnej sytuacji Twój interes przeważa nad naszym interesem w przetwarzaniu. te osie. dane
  4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
  5. Obowiązek usunięcia wynika ze szczególnego przepisu prawnego
  6. To jest os. dane dzieci poniżej 16 roku życia

Podniesiono sprzeciw

Niektóre z Twoich danych osobowych przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli wystąpią z Twojej strony szczególne powody, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 

Ograniczenia przetwarzania

Jeśli (a) zaprzeczasz dokładności swoich danych osobowych, (b) Twoje dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, (c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, egzekwowania lub obrony swoich roszczeń lub jeśli (d) wniosłeś sprzeciw wobec poprzedniego ustępu, masz więc prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą (z wyjątkiem przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych danych osobowych).

Złożenie skargi

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak będziemy szczęśliwi, jeśli najpierw zajmiesz się z nami bieżnikami. Zawsze możesz łatwo skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych e-maili lub numerów telefonów.

Niniejsze Warunki Ochrony Danych Osobowych, w tym ich elementy, obowiązują od dnia 15 marca 2022 r. i są dostępne w formie elektronicznej na stronie www.glanykmm.pl.

phone
zadzwoń do nas
chat
Lub napisz do nas na
Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się teraz.